Vælg en side

Forside

Om foreningen

Om foreningen

Om foreningen

Medlemskab

Medlemskab

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

FAQ

FAQ

Kontakt

Kontakt

Det med småt

SMil Fyns vedtægter

§1. Foreningen

 

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen af 1987 (F 87), herefter kaldet SMil Fyn.

Stk. 2. SMilFyns hjemsted er Odense.

Stk. 3. SMil Fyn er en lokalforening under Landsforeningen for Sadomasochister.

Stk. 4. SMil Fyn er uafhængig af partipolitiske interesser.

Stk. 5. Overskud i SMil Fyn skal anvendes i overensstemmelse med Smils formål.

Stk. 6. SMil Fyn forstår SM som et seksuelt forhold mellem ligeværdige og enige voksne mennesker, hvor der indgår dominans, underkastelse og fetish.

Stk 7. I SMil Fyn er alle medlemmer og gæster dækket af reglen om fuld diskretion. Det er således forbudt at videregive informationer om andre, medmindre man har de involveredes accept.

§2. Formål

 

Stk. 1. SMil Fyn tilslutter sig Landsforeningen for Sadomasochisters formål.

Stk. 2. I SMilFyn er dialogen åben, man taler med hinanden og ikke om hinanden.

Stk. 3. Foreningens formål er at skabe en tryg ramme, hvor medlemmerne kan være sammen om, samtale om og udfolde deres lyst og interesse inden for SM og fetish.

Stk. 4. I SMil Fyn foregår leg mellem ligestillede personer med et fælles ansvar, dog har den som styrer legen, f.eks. ved at fiksere eller berøve sin(e) partner(e) mulighed for kommunikation, påtaget sig et større ansvar.

Stk. 5. SMil Fyn respekterer gældende dansk lovgivning.

§3. Medlemskab

 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år, og som går ind for SMil Fyns formål.

Stk. 2. Domfældelse for seksualforbrydelse vil medføre eksklusion af foreningen. Øvrige domfældelser kan medføre eksklusion efter bestyrelsens diskretion.

Stk. 3. Kartoteksføreren skal have medlemmernes navne/kaldenavne, mail, postnummer og nøglemedlemmers fulde adresse. Alle personoplysninger slettes ved udmeldelse, når der ikke længere er et mellemværende mellem medlemmet og foreningen.

Stk. 4. Ved alle indmeldelser og overflytninger er de tre første måneder en gensidig prøveperiode.

Stk. 5. Efter prøveperioden er man fyldgyldigt medlem, såfremt man ikke er i restance. Fuldgyldige medlemmer kan tage ansvar i foreningen.

Stk. 6. Medlemmer af andre SMil foreninger og venskabsforeninger har adgang til SMil Fyn i henhold til gældende aftaler.

Stk. 7. Medlemmer har adgang til foreningens informationer og kalender på foreningens hjemmeside.

Stk. 8. Udmeldelse skal ske pr mail til kartoteksføreren. Udmeldelse skal ske senest 7 dage før kontingentperioden ophører.

Stk. 9. Ved restance udover 2 måneder ophører medlemskabet uden varsel.

Stk. 10. Som medlem er man pålagt livsvarig diskretion med hensyn til personer og forhold i foreningen. Undtaget herfor er behandling af sager i bestyrelsesregi.

§4. Kontingent.

 

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Skt. 2. Bestyrelsen kan med to måneders varsel hæve eller sænke kontingentet med op til 10% i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne.

Stk. 3. Kontingentperioden er tre måneder. Efter de første tre måneders prøveperiode kan man også vælge at betale halv- eller helårskontingent.

§5. Advarsel, karantæne og eksklusion.

 

Stk. 1. Bestyrelsens sanktionsmuligheder er advarsel, karantæne eller eksklusion. Eksklusion kræver en enig bestyrelse.

Stk. 2. En advarsel er en skriftlig indskærpelse fra bestyrelse til medlem, om en ændring af en uhensigtsmæssig adfærd. En advarsel sendes skriftligt i form af mail fra bestyrelsen til medlemmet.

Stk. 3. Ved karantæne forstås en midlertidig og tidsbegrænset udelukkelse fra foreningens aktiviteter. Karantæneophævelsen kan være betinget.

Stk. 4. Eksklusion er den hårdeste sanktion, hvor den anklagede bortvises permanent fra foreningen.

Stk. 5. Hvis en person bliver idømt karantæne eller eksklusion af bestyrelsen, vil dette blive meddelt til foreningens tovholdere samt andre SMil foreninger.

Stk. 6. SMil Fyn er ikke forpligtet til at udlevere sagsakter eller information angående karantæneeller eksklusionssager.

Stk. 7. En karantæne- og eksklusionssag, samt en afvisning af at behandle en sag, kan efter skriftlig anmodning blive taget op til generalforsamlingen (GF) eller en ekstraordinær generalforsamling (EGF). Personen skal selv møde op og fremlægge sin sag. Herefter vil bestyrelsen fremlægge sin side af sagen, hvorefter GF eller EGF får mulighed for at diskutere og afgøre sagen ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 8. En startet klagesag med mulighed for eksklusion eller karantæne skal færdigbehandles, selvom den anklagede udmelder sig.

§6. Klager.

 

Stk. 1. Et medlem kan frit vælge om de ønsker at deres henvendelse skal behandles som en klage- eller samrådssag. Dog kan bestyrelsen med 2/3 flertal på et bestyrelsesmøde vælge at afvise en sag, såfremt der er en begrundet opfattelse af, at sagen bunder i personligt antipati eller adfærd der ikke er relevant for foreningen.

Stk. 2. Ved anmodning om at køre en klagesag skal klager og anklagede indkaldes til et afklaringsmøde med deltagelse af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Klagesager skal efterfølgende viderebehandles på et lukket bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan ved flertal benytte de sanktionsmuligheder de finder nødvendige.

Stk. 3. Ved anmodning om at køre en samrådssag indkaldes klager og anklagede til et samråd med mindst to bestyrelsesmedlemmer. Sagen afgøres gennem dialog på samme dag, og der kan ikke gives nogen form for sanktioner i samrådet.

Stk. 4. Bestyrelsen behandler kun skriftlige anmodninger om klage- og samrådssager. Bestyrelsen sørger for at anklagede gøres bekendt med klagens fulde ordlyd.

Stk. 5. Hvis et medlem henvender sig til bestyrelsen for rådgivning vedrørende en hændelse, er bestyrelsen forpligtet til at oplyse om mulighederne for enten at starte en klage- eller samrådssag og være behjælpelig hermed.

Stk. 6. Klager og anklagede har til møder altid ret til at medbringe en bisidder, som er underlagt tavshedspligt.

Stk. 7. Ved klage over et bestyrelsesmedlem er vedkommende inhabil.

Stk. 8. Bestyrelsen skal senest påbegynde behandlingen af klager på førstkommende bestyrelsesmøde. Klager og anklager skal informeres skriftligt om klageforløbet.

Stk. 9. Bestyrelsen kan give karantæne til både anklager og anklagede, så længe sagen kører.

Stk. 10. Bestyrelsen kan handle på viden de får kendskab til, herunder foreningsskadende aktiviteter, og har ret til at indkalde de implicerede parter.

Stk. 11. Enhver afgørelse kan ankes til generalforsamlingen af de berørte parter. Anke fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger efter afgørelsen. Anke har ikke opsættende virkning ved karantæne og eksklusionssager.

Stk. 12. Bestyrelsen kan vælge at fortsætte en klage- eller samrådssag. Dette gælder også i tilfælde hvor anklager trækker sagen tilbage eller ved samarbejdsvanskeligheder med de implicerede parter.

§7. Bestyrelsen.

 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret samt 3 suppleanter.

Stk. 1a. Suppleanterne træder ind, hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende.

Stk. 2. Formand, kasserer, kartoteksfører og kartoteksførersuppleant vælges af generalforsamlingen. Hvis der er frafald af formand skal der senest otte uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. I den mellemliggende periode konstituerer bestyrelsen sig. Hvis kartoteksfører falder bort falder kartoteksførerposten til kartoteksførersuppleanten. Hvis begge falder bort, indkaldes til EGF indenfor 8 uger. Hvis der er frafald af kasserer konstitueres posten i bestyrelsen frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og andre relevante funktioner senest 14 dage efter GF/EGF.

Stk. 4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i Bestyrelsens Plenum (BP) i Landsforeningen for Sadomasochister.

Stk. 5. Formanden er SMil Fyns repræsentant i Landsudvalget (LU).

Stk. 6. Bestyrelsen forvalter SMil Fyns formue og indtægter.

Stk. 7. Formanden og kassereren tegner i fællesskab SMil Fyn med deres underskrifter. Danner formand og kasserer par, udpeges der af bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem til at tegne foreningen sammen med formanden.

Stk. 8. Ordinære bestyrelsesmøder er åbne og annonceres i kalenderen. Dagsordenen sendes til medlemmerne pr mail. Der føres beslutningsreferat på alle møder.

Stk. 9. Bestyrelsen har pligt til senest to uger efter førstkommende bestyrelsesmøde at give et medlem svar på en skriftlig henvendelse.

Stk. 10. Ved behandling af klager, personsager og lukkede punkter er kun bestyrelsen, suppleanter og evt. relevante parter til stede. Referater fra klagesager gemmes i lukket kuvert i formandens pengeskab.

Stk. 11. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder sendes til medlemmerne pr mail og skal være tilgængelige i foreningen på medlemsaftner.

Stk. 12. Bestyrelsen godkender funktion- og interessegrupper, der varetager opgaver i foreningen.

Stk. 13. Bestyrelsen skal kunne kontaktes af medlemmer via to e-mailadresser der styres og læses af to uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelse.smilfyn@gmail.com og formand.smilfyn@gmail.com .

Stk. 14. Bestyrelsen kan godkende beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum 4 deltagere.

Stk. 16. Formanden kan afgøre ved stemmelighed.

Stk. 17. Suppleanter agerer som bestyrelsesmedlemmer ved møder, hvor der ikke er fuldt fremmødt bestyrelse, indtil der ikke er flere suppleanter eller der er 7 stemmeberettigede.

8. Ordinær generalforsamling.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er SMil Fyns højeste myndighed og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år og senest to måneder efter regnskabsårets (1/9-31/8) afslutning.

Stk. 3. Det er kun bestyrelsen der kan indkalde til generalforsamling.

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af mail til alle medlemmer og offentliggøres på hjemmesidens kalender. Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn i baren mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde på begge mails bestyrelse.smilfyn@gmail.com og formand.smilfyn@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag modtager bekræftelse på modtagelse. Alle rettidigt indkomne forslag udsendes pr mail til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:

 1. Valg af dirigent, to referenter samt to stemmetællere.
 2. Formalia
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
 6. Behandling af andre indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsen
  1. I lige år er formanden, 1 bestyrelsesmedlem med rollen som sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg
  2. I ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg
 9. På lige år valg af kartoteksfører
 10. På ulige år valg af kasserer og kartoteksførersuppleant (for to år)
 11. Valg af tre bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
 12. Valg af to kritiske bilagskontrollanter
 13. Valg af en kritisk bilagskontrollantsuppleant

 

Stk. 7. Opstillingsberettiget er ethvert medlem der har overstået sin prøveperiode og ikke er i restance. Det tillades at opstille in absentia, såfremt der er sendt en mail til bestyrelsen.

Stk. 8. Stemmeret har ethvert fuldgyldigt medlem.

Stk. 9. Afstemning sker ved håndsoprækning og simpelt flertal. Afstemninger er skriftlige hvis minimum ét medlem ønsker det.

Stk. 10. Hvis der er opstillet mere end to kandidater til formandsposten, holdes afstemningsrunder, hvor den med mindst stemmer udgår, indtil der kun er to kandidater tilbage. I sidste runde vælges formanden ved simpelt flertal.

Stk. 11. Generalforsamlingen kan vedtage at bestyrelsen skal fremlægge al dokumentation for en sag. Dette kræver skriftligt samtykke fra de involverede parter. Efter behandling af sagen træder diskretionsreglerne igen i kraft.

§9. Ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 1. Kartoteksfører udsender indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (EGF)

Stk. 2. EGF kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller ved krav fra mindst 10% fuldgyldige medlemmer ledsaget af den ønskede dagsorden.

Stk. 3. EGF skal afholdes senest to måneder efter fremsendt begæring og med mindst to ugers varsel ved opslag i kalenderen på hjemmesiden og udsendelse af mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for EGF samt relevante bilag.

Stk. 4. EGF er beslutningsdygtig når mindst 20% fuldgyldige medlemmer er til stede.

Stk. 5. Afstemningsregler er de samme som ved ordinær generalforsamling.

§10. Funktions-, interesse- og eventgrupper.

 

Stk. 1. Funktionsgrupper defineres som grupper der løser opgaver for foreningen.

Stk. 2. Funktions- og interessegruppemedlemmer godkendes af tovholderen.

Stk. 3. Interessegrupper defineres som grupper hvor medlemmer i foreningsregi kan dyrke deres interesser inden for BDSM/fetish. Ved oprettelse af interessegrupper skal følgende være bestyrelsen bekendt: gruppens formål, herunder åben eller lukket gruppe.

Stk. 4. Eventgrupper defineres som grupper, hvor der ikke er løbende arrangementer.

Stk. 5. Grupperne skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen er gruppernes øverste myndighed.

Stk. 6. Interesse- og eventgrupper har vederlagsfri adgang til at benytte foreningens lokaler og inventar.

Stk. 7. For hver funktions-, interesse- og eventgruppe udpeges en tovholder, der er ansvarlig for gruppen og som fungerer som kontaktperson til bestyrelsen.

Stk. 8. Tovholder får af bestyrelsen udleveret en mailkonto der skal anvendes til kommunikation. Denne mail må ikke bruges til private formål. Recoverymailen må ikke ændres. Mails må kun slettes i overensstemmelse med GDPR.

Stk. 9. Ved problemer i en gruppe som tovholder ikke selv magter at løse, skal tovholder informere bestyrelsen, som kan indkalde gruppen til et dialogmøde. Hvis dette ikke løser problemet, skal bestyrelsens anvisninger følges.

Stk. 10. Ved arrangementer er barvagten øverste myndighed og har ret til at bortvise medlemmer og gæster. Ved arrangementer uden en barvagt, er tovholder øverste myndighed. Bortvisninger skal meddeles bestyrelsen.

Stk. 11. Alle gruppers indtægter tilfalder foreningen. Grupper kan anmode bestyrelsen om køb af udstyr og dækning af andre udgifter.

Stk. 12. Bestyrelsen kan tildele hele og halve kvartalsmedlemsskaber som tak for hjælpen ved større arbejdsopgaver i foreningen.

Stk. 13. Medlemmer som endnu ikke har overstået deres prøveperiode kan deltage i funktionsgrupper, men kan ikke tage ansvar. Dette kræver tovholders godkendelse og at der er et medlem af funktionsgruppen der har ansvaret.

§11. Kartoteket.

 

Stk. 1. Foreningen fører et medlemskartotek, som opbevares hos kartoteksføreren. En kopi opbevares af kartoteksførersuppleanten.

Stk. 2. Formanden har ret til at få oplyst medlemmernes navne og kontaktinformationer fra kartoteksføreren hvis der er et behov.

Stk. 3. Misbrug af informationer fra kartoteket medfører eksklusion fra foreningen.

§12. Formuen.

 

Stk. 1. Bestyrelsen og medlemmerne kan ikke hæfte for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Foreningen råder over en spærret konto. Til denne konto kan bestyrelsen henstille beløb til brug ved større udgifter i foreningen. Bestyrelsen beslutter i samråd med kassereren hvor ofte og hvor meget der skal henstilles.

Stk. 3. Den spærrede konto kan kun anvendes efter beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§13. Kommerciel virksomhed.

 

Stk. 1. Kommerciel virksomhed må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse. Ansøgning herom sendes til bestyrelsen.

Stk. 2. Ved salg i lokalerne er foreningen berettiget til en kommission, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§14. Opløsning af foreningen.

 

Stk. 1. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal behandles på hinanden to følgende EGF med mindst seks ugers mellemrum.

Stk. 2. Vedtagelse kræver mindst 25% af foreningen til stede samt 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 3. Ved opløsning hensættes foreningens eventuelle formue i et pengeinstitut. Administrationen af formuen varetages af Landsforeningen for Sadomasochister. Formuen skal stilles til rådighed for opstart af en ny SMil forening i området.

Stk. 4. Nedlægges Landsforeningen for Sadomasochister før genoprettelse af en ny lokalafdeling, skal formuen tilfalde humanitære formål.

§15 Ikrafttrædelse.

 

03.10.21

Kontakt Smil fyn idag på
intro@smilfyn.dk

Partnere hvor SMilFyn's medlemmer har rabat