Vælg en side

Forside

Om foreningen

Om foreningen

Om foreningen

Medlemskab

Medlemskab

Regler

Regler

FAQ

FAQ

Kontakt

Kontakt

Det med småt

Vedtægter for SMil Fyn


§1 ForeningenStk. 1. Foreningens navn er Foreningen af 1987 (F 87), herefter kaldet SMil Fyn.

Stk. 2. SMil Fyns hjemsted er Odense.

Stk. 3. SMil Fyn er en lokalforening under Landsforeningen for Sadomasochister

Stk. 4. SMil Fyn er uafhængig af partipolitiske interesser.

Stk. 5. Overskud i SMil Fyn skal anvendes i overensstemmelse med SMils formål.

§ 2 FormålStk. 1. SMil Fyn tilslutter sig Landsforeningen for Sadomasochister formål.

Stk. 2. I SMIL Fyn er dialogen åben, man taler med hinanden og ikke om hinanden. Smil Fyns medlemmer kan i foreningen dyrke deres interesser inden for BDSM/Fetish.

Stk. 3. Som medlem vedkender man sig følgende definition af ansvar: Som udgangspunkt foregår legen mellem ligestillede personer med fælles ansvar, dog har den som styrer legen, f.eks. ved at fiksere eller berøve sin(e) partner(e) muligheden for kommunikation, påtaget sig et større ansvar.

§ 3 MedlemskabStk. 1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år, og som går ind for SMil Fyns formål.

Stk. 2. SMil Fyn respekterer gældende dansk lovgivning. Domfældelse for seksualforbrydelse vil medføre eksklusion af foreningen. Øvrige domfældelser kan medføre eksklusion efter bestyrelsen diskretion.

Stk. 3. Et medlems rigtige navn og postadresse skal være kartoteksføreren bekendt. Navn og adresse bliver slettet af kartoteket ved udmeldelse, og når der ikke længere er et mellemværende mellem medlemmet og foreningen.

Stk. 4. Ved alle overflytninger, ny- og genindmeldelser, betragtes de første 3 mdr. som en gensidig prøveperiode. Medlemmer har først stemmeret til generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger efter prøveperioden er udløbet. Medlemmer kan først stille op til bestyrelsen efter prøveperioden er udløbet.

Stk. 5. Medlemskab i andre SMil-afdelinger, samt F87s venskabsforeninger, giver adgang til SMil Fyn. Vi er klar over, at BDSM miljøet efterhånden har nået en størrelse, hvor mobiliteten mellem foreningerne er stor, og hvor nogen fra andre foreninger kan vælge at flytte deres medlemskaber over til SMil Fyn. Derfor ønsker SMil Fyn ikke at forhindre mennesker, der har haft deres gang i foreningen til åbne arrangementer og fester, og ønsker at være en del af SMil Fyn, i at deltage i foreningens liv og berige foreningen.

Stk. 6. Medlemmer har adgang til foreningens informationer og kalender på foreningens hjemmeside.

Stk. 7. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, som skal være kartoteksføreren i hænde senest 7 dage efter senest betalte kvartals ophør, ellers går man i restance.

Stk. 8. Ved restance udover 2 måneder ophører medlemskabet uden varsel.

Stk. 9. Som medlem er man pålagt livsvarig diskretion med hensyn til personer og forhold i foreningen. Undtaget herfor er behandling af sager i bestyrelsesregi.

Stk. 10. Diskretionen: ”Hvad der sker i SMil Fyn bliver i SMil Fyn.”
Så snart, man besøger foreningens lokaler, er man dækket af fuld diskretion.
Man videregiver ikke informationer om hvem eller hvad folk har fortaget sig i foreningen, med nogen andre, inklusiv andre medlemmer, medmindre de selv har deltaget, eller man har de involveres accept.
F.eks. må man ikke angive (f.eks. hilse på), at man kender andre fra foreningen uden for foreningens lokaler, medmindre man har fået den andens accept af dette.

§4 KontingentStk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Medlemmer uden for postnummer 5000-5900, samt øerne under foreningens distrikt, betaler provinskontingent.

Stk. 3. Bestyrelsen kan med 2 måneders varsel hæve eller sænke kontingentet med op til 10 % i forhold til det, der er vedtaget på generalforsamlingen.

Stk. 4. Kontingentperioden er 3 måneder. Efter de første 3 måneders medlemskab/prøveperiode, kan man vælge at betale halv- eller helårskontingent.

§5 Advarsel, karantæne og eksklusion fra lokalafdeling og landsforeningStk. 1. Bestyrelsens sanktionsmuligheder er advarsel, karantæne eller eksklusion. Eksklusion kræver en enig bestyrelse.

Stk. 2. En advarsel er en skriftlig indskærpelse fra bestyrelsen om en ændring af en given adfærd hos et medlem. En advarsel sendes skriftligt i form af en mail fra bestyrelsen.

Stk. 3. Ved karantæne forstås en midlertidig og tidsbegrænset udelukkelse fra foreningens aktiviteter. Karantæneophævelsen kan være betinget.

Stk. 4. Eksklusion er modsat en karantæne ikke midlertidig eller tidsafgrænset. Dette er den hårdeste sanktion.

Stk. 5. Hvis en person bliver idømt karantæne eller eksklusion af bestyrelsen, vil dette blive meddelt til foreningens tovholdere samt andre SMil afdelinger.

Stk. 6. SMil Fyn er ikke forpligtet til at udlevere sagsakter eller information angående karantæne- eller eksklusionssager.

Stk. 7. En karantæne og eksklusionssag kan, efter skriftlig anmodning, blive taget op til generalforsamlingen (GF) eller en ekstraordinær generalforsamling (EGF). Personen skal selv møde op og fremlægge sin sag. Herefter vil bestyrelsen fremlægge sin side af sagen, hvorefter GF får mulighed for at diskutere og afgøre sagen ved simpel stemmeflertal.

Stk. 8. En startet klagesag med mulighed for eksklusion eller karantæne skal færdigbehandles, også selvom den indklagede udmelder sig.

§6 KlagerHvis du ønsker at klage, kan du vælge at køre en klagesag eller et samråd. Under behandling af en klage/samråd, ophæves diskretionsreglen i det nødvendige omfang.

Klagesag 6.1

Stk. 1. Bestyrelsen behandler kun skriftlige klager (mail) og bestyrelsen sørger for, at indklagede gøres bekendt med klagens fulde ordlyd.

Stk. 2. Hvis et medlem henvender sig til bestyrelsen vedrørende rådgivning, vejledning og støtte vedrørende en hændelse, er bestyrelsen forpligtet til at oplyse om muligheden for at klage og være behjælpelig hermed.

Stk. 3. Ved modtagelse af en klage skal klager og indklagede hurtigst muligt indkaldes til et afklaringsmøde med deltagelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Klager og indklagede kan medbringe en bisidder, som er under tavshedspligt.

Stk. 4. Ved klage over et bestyrelsesmedlem er vedkommende inhabil.

Stk. 5. Bestyrelsen har 6 uger til at behandle klager, hvorefter der skal træffes en afgørelse. Både klager og anklagede skal informeres skriftligt (mail) om udfaldet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at anvende midlertidig karantæne over for både klager og anklagede, så længe sagen kører, og indtil der er truffet en afgørelse.

Stk. 7. Bestyrelsen kan handle på viden, de får kendskab til, og har ret til at indkalde de implicerede parter.

Stk. 8. Enhver afgørelse kan ankes til generalforsamlingen af de berørte parter. Anke fremsendes skriftligt (mail) til bestyrelsen senest 4 uger efter afgørelsen. Anke har ikke opsættende virkning ved karantæne og eksklusionssager.

Stk. 9. Bestyrelsen kan vælge at fortsætte en klagesag, selv om klager trækker sagen tilbage.

Samråd 6.2Stk. 1. Bestyrelsen behandler kun skriftlige samrådssager (mail) og bestyrelsen sørger for, at indklagede indkaldes til samråd.

Stk. 2. Ved modtagelse af en klage, skal klager og indklagede hurtigst muligt indkaldes til et samråd med deltagelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Klager og indklagede kan medbringe en bisidder, som er under tavshedspligt.

Stk. 3. Samrådet afgør sagen samme dag. Der kan kun gives sanktion i form af advarsel, hvis hele bestyrelsen indvilliger.

Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge at føre sagen videre som en klagesag.

Stk. 5. Bestyrelsen kan vælge at fortsætte en samrådssag, selvom klager trækker sagen tilbage.

§7 BestyrelsenStk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i utide, træder suppleanten ind.

Stk. 2. Formanden, kartoteksfører og kartoteksførersuppleant vælges af generalforsamlingen. Hvis der er frafald af formand, skal der senest 8 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, i den mellemliggende periode konstituerer bestyrelsen en midlertidig erstatning.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter GF/EGF. Det er bestyrelsens medlemmer, der fordeler alle de øvrige poster.

Stk. 4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i Bestyrelsernes Plenum (BP) i Landsforeningen for Sadomasochister.

Stk. 5. Formanden er SMil Fyns repræsentant i Landsudvalget (LU).

Stk. 6. Bestyrelsen forvalter SMil Fyns formue og indtægter.

Stk. 7. Formanden og kassereren tegner i fællesskab SMil Fyn med deres underskrifter.

Stk. 8. Ordinære bestyrelsesmøder er åbne og annonceres i kalenderen. Der føres beslutningsreferat på alle møder. Bestyrelsesmøder kan indeholde lukkede punkter, hvor kun bestyrelsen er til stede samt relevante parter.

Stk. 9. Bestyrelsen har pligt til senest 2 uger efter førstkommende bestyrelsesmøde at give et medlem svar på en skriftlig henvendelse.

Stk. 10. Ved behandling af klager, personsager og lukkede punkter er kun bestyrelsesmedlemmer til stede. Referater fra klagesager gemmes på mail i en undermappe på formandsmailen formand.smilfyn@gmail.com

Stk. 11. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder sendes fra kartoteksføreren på mail til alle medlemmer og skal være tilgængelige i foreningen på medlemsaftener.

Stk. 12. Bestyrelsen godkender funktions- og interessegrupper, der varetager opgaver i foreningen.

Stk. 13. Alle henvendelser til bestyrelsen skal ske via email. Disse skal styres og læses af to uafhængige bestyrelsesmedlemmer; formand.smilfyn@gmail.com og bestyrelse.smilfyn@gmail.com.

Stk. 14. Bestyrelsen kan godkende beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med minimum 4 deltagere.

Stk. 16. Formanden kan afgøre ved stemmelighed.

Stk. 17. Suppleanter agerer som bestyrelsesmedlemmer for møder, hvor der ikke er fuldt fremmødt bestyrelse, indtil der ikke er flere suppleanter eller der er syv stemmeberettigede.

§8 Ordinær generalforsamlingStk. 1. Generalforsamlingen er SMil Fyns højeste myndighed og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år og senest 2 måneder efter regnskabsårets (1/9-31/08) afslutning.

Stk. 3. Det er kun bestyrelsen, der kan indkalde til generalforsamling.

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af mail samt være indskrevet i kalender på hjemmesiden. Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn i baren mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt (mail) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle rettidigt indkomne forslag udsendes pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før GF.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:

 • Valg af dirigent og 2 referenter, valg af 2 stemmetællere.
 • Formalia
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
 • Behandling af andre indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent


Valg af bestyrelse.


 • I lige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg
  I ulige år er kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg
  I lige år: Valg af kartoteksfører for 2 år. I ulige år: Valg af kartoteksførersuppleant for 2 år
 • Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af 2 kritiske bilagskontrollanter
 • Valg af suppleant for bilagskontrollant
 • Eventuelt

Stk. 7. Opstillingsberettiget er ethvert medlem, der har overstået sin prøveperiode og ikke er i restance. Det tillades at opstille in absentia, såfremt der er sendt en mail til bestyrelsen. Skriv gerne hvorfor du ønsker at opstille. Det er frivilligt at oplyse årsag til fravær.

Stk. 8. Stemmeret har ethvert medlem, der har overstået sin prøveperiode

Stk. 9. Afstemningen sker ved håndsoprækning og simpelt flertal. Afstemninger er skriftlige, hvis et medlem ønsker det.

Stk. 10. Hvis der er opstillet mere end to kandidater til en post afholdes en afstemning, hvor de to med flest stemmer går videre, medmindre en kandidat har opnået mere end 50% af alle stemmerne. I anden runde vælges kandidaten ved simpelt flertal.

Stk. 11 Generalforsamlingen kan vedtage, at bestyrelsen skal fremlægge al dokumentation for en sag. Dette kræver skriftligt samtykke fra de involverede parter. Efter behandling af sagen træder diskretionsreglerne igen i kraft.

§9 Ekstraordinær generalforsamling (EGF)Stk. 1. Det er kartoteksføreren, der udsender indkaldelse til EGF.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling (EGF) kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller ved skriftligt krav fra mindst 10 % af medlemmerne (der har overstået deres prøveperiode og ikke er i restance) ledsaget af den ønskede dagsorden.

Stk. 3. EGF skal afholdes senest 2 måneder efter fremsendt begæring og med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningen og udsendelse af mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for EGF samt bilag.

Stk. 4. EGF er beslutningsdygtig, når mindst 20% af medlemmerne er tilstede. Medlemmerne skal have overstået deres prøveperiode og må ikke være i restance.

Stk. 5. Afstemningsregler er de samme som ved en ordinær generalforsamling.

§10 Funktions- og interessegrupperStk. 1. Funktionsgrupper defineres som grupper, der løser opgaver for foreningen.

Stk. 2. Funktionsgruppemedlemmer godkendes af tovholderen.

Stk. 3. Interessegrupper defineres som grupper, hvor medlemmer i foreningsregi kan dyrke deres interesser inden for BDSM/fetish. Grupperne skal godkendes af bestyrelsen. Interessegruppens øverste myndighed er bestyrelsen. Ved oprettelse af en interessegruppe skal følgende være bestyrelsen bekendt: gruppens formål, herunder åben eller lukket gruppe.

Stk. 4. Interessegrupper har vederlagsfri adgang til at benytte SMil Fyns lokaler og inventar.

Stk. 5. For hver funktions- og interessegruppe udpeges en tovholder, der er ansvarlig for gruppen, og som fungerer som kontaktperson mellem bestyrelsen og gruppen. Tovholder for gruppen aflægger beretning og evt. regnskab, når det ønskes af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelse og tovholder beskriver i samarbejde gruppens formål og indhold.

Stk. 7. Tovholderens ansvar og opgaver er beskrevet i en anvisning. Anvisningen kan løbende revideres i et samarbejde mellem bestyrelse, tovholdere og funktions-/interessegruppe.

Stk. 8. Tovholder får udleveret en mail-adresse af bestyrelsen, der skal anvendes til al skriftlig kommunikation. Denne mail må ikke bruges til private formål. Recovery mailen må ikke ændres. Mails må ikke slettes.

Stk. 9. Ved problemer i en gruppe, som tovholder ikke selv magter at løse, skal tovholder informere bestyrelsen, som kan indkalde gruppen til et dialogmøde. Hvis dette ikke løser problemerne, skal bestyrelsens anvisninger følges.

Stk. 10. Ved arrangementer er barvagten øverste myndighed, og har ret til at bortvise medlemmer og gæster. Ved arrangementer uden en barvagt, er tovholder øverste myndighed. Bortvisninger skal meddeles bestyrelsen.

Stk. 11. Alle gruppers indtægter tilfalder foreningen. Grupper kan anmode bestyrelsen om køb af udstyr og dækning af andre udgifter.

Stk. 12. Bestyrelsen kan tildele medlemmer hele og halve kvartalsmedlemsskaber som tak for hjælp ved større arbejdsopgaver i foreningen.

Stk. 13. En person, der er i prøveperiode, kan ikke påtage sig roller i funktions- eller interessegrupper, men kan i særlige tilfælde deltage som føl. Dette kræver bestyrelsens godkendelse og kræver altid, at der er et erfarent medlem af funktionsgruppen, der har ansvaret.

§11 KartoteketStk. 1. Foreningen fører et medlemskartotek, som opbevares hos kartoteksføreren. En kopi opbevares af kartoteksførersuppleanten.

Stk. 2. Formanden har ret til at udbede sig adgang til medlemmernes navne og kontaktinformationer fra kartoteksføreren, hvis der er et behov.

Stk. 3. Misbrug af informationer fra kartoteket medfører eksklusion fra foreningen.

§12 FormuenStk. 1. Bestyrelsen og medlemmerne kan ikke hæfte for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Foreningen råder over en spærret konto. Til denne konto kan bestyrelsen henstille beløb til brug for større udgifter i foreningen. Bestyrelsen beslutter i samråd med kassereren hvor ofte og hvor meget, der skal henstilles.

Stk. 3. Den spærrede konto kan kun anvendes efter beslutning på almindelig eller ekstraordinær generalforsamling.

§13 Kommerciel virksomhedStk. 1. Intern og ekstern virksomhed må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse. Ansøgning herom sendes til bestyrelsen.

Stk. 2. Ved salg i lokalerne er foreningen berettiget til en kommission, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 14 Opløsning af foreningenStk. 1. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal behandles af to på hinanden følgende EGF med mindst 6 ugers mellemrum

Stk. 2. Vedtagelse kræver mindst 25% af foreningen til stede samt ⅔ af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 3. Ved opløsning hensættes foreningens eventuelle formue i et pengeinstitut. Administrationen af formuen varetages af Landsforeningen for Sadomasochister. Formuen skal stilles til rådighed for opstart af en ny SMil afdeling i området. Nedlægges Landsforeningen for Sadomasochister før genoprettelse af en lokalafdeling, skal formuen tilfalde humanitære formål.

§15 Ikrafttrædelse8.10.2017

Bilag 1


Adfærdskodeks:1.
”Hvad der sker i SMil Fyn bliver i SMil Fyn.”

Så snart, man besøger foreningens lokaler, er man dækket af fuld diskretion.

Man videregiver ikke informationer om hvem eller hvad folk har fortaget sig i foreningen, med nogen andre, inklusiv andre medlemmer, medmindre de selv har deltaget, eller man har de involveres accept.

F.eks. må man ikke angive (f.eks. hilse på), at man kender andre fra foreningen uden for foreningens lokaler, medmindre man har fået den andens accept af dette.

2.
Alle medlemmerne har ret til at være i foreningen, og man respekterer hinanden. Vi er alle forskellige, og vi leger forskelligt. Respekter hinanden, når der leges, tal sagte og bland dig ikke aktivt i andres leg, medmindre du er blevet inviteret. Det er okay at se på, men hold afstand.

3.
SMil Fyn er en lukket forening kun for medlemmer. På gæsteaftner er det muligt at besøge foreningen efter aftale med vores introteam. Ved events kan der være andre regler.

4.
Respekter en lukket dør. En lukket dør skal betragtes som en låst dør. Når nogen leger i de lukkede rum og lukker døren, må denne ikke åbnes af andre end barvagten.

5.
Respekter hinanden. Selvom vi måske ikke er ligestillede i legen, vil vi altid være ligeværdige som mennesker. Leg foregår altid mellem samtykkende parter og manglende respekt for dette vil føre til bortvisning.

6.
Safeword: Cirkus

Hvis du eller din legepartner føler en grænse bliver nået eller overtrædes, kan vores safeword/stopord bruges. Dette betyder endegyldigt stop og skal altid respekteres. Manglende respekt af dette fører til bortvisning. Vi passer på hinanden!

7.
Overtræder du disse regler, kan du blive bortvist fra SMil Fyn, og kan derfor ikke længere komme i SMil Fyn. Det kan medføre bortvisning i de andre SMil-foreninger i landet.

8.
Gældende dansk lovgivning skal respekteres i Smil Fyn

Foreningens vedtægter kan findes i menuen.

Bilag 2.


Diskretion:Hvad der foregår i SMils lokaler bliver i SMils lokaler og i foreningens regi. Er du i tvivl, så lad være med at sige noget.

Alle medlemmer og besøgende, både nuværende og tidligere, er underlagt diskretion med hensyn til hvem og hvad der sker i foreningen. Diskretionen gælder alt, som kan identificere vedkommende, deres deltagelse, aktiviteter og præferencer (f.eks.: navn, udseende, kendetegn, adresse, telefonnummer, mail etc.).

Diskretion bortfalder, hvis de videregivne informationer er frit tilgængelige for de oplyste individer, f.eks. via offentlige blogs, sociale sites eller lignende.

Diskretionen bortfalder også i det omfang, man individuelt aftaler eller godkender. F.eks. udenfor SMil’s lokaler og regi, hilser man ikke på hinanden, medmindre man gensidigt har aftalt andet.

Diskretion er vores at værne om, begynder et medlem at fortælle mere end diskretionen tillader, så stop vedkommende, på en høflig måde. Sladder er diskretionens værste fjende og rygter lever af indiskretion.

Kontakt os allerede nu!

11 + 2 =

Partnere hvor SMilFyn's medlemmer har rabat