Det med småt

§1 Foreningen

 

Stk. 1  Foreningens navn er Foreningen af 1987 (F 87), herefter kaldet SMil Fyn.

Stk. 2  SMil Fyns hjemsted er Odense.

Stk. 3  SMil Fyn er en lokalforening under Landsforeningen SMil (LF SMil).

Stk. 4  SMil Fyn er uafhængig af partipolitiske interesser.

Stk. 5  Overskud i SMil Fyn skal anvendes i overensstemmelse med SMils formål.

Stk. 6  SMIL Fyn forstår SM som et seksuelt forhold mellem ligeværdige og enige voksne mennesker, hvori der indgår dominans og underkastelse.

 

 

§ 2 Formål

 

Stk. 1  SMil Fyn tilslutter sig LF SMils formål.

 

 

§ 3 Medlemsskab

 

Stk. 1  Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand, der er fyldt 18 år og som går ind for SMil Fyns formål.

Stk. 2

    SMil Fyn tager afstand fra pædofili.

    SMil Fyn tager afstand fra personer, der begår overgreb.

    Domfældelse for pædofili vil medføre eksklusion af foreningen

Stk. 3  Et medlems rigtige navn og postadresse skal være kartoteksføreren bekendt. Navn og adresse bliver slettet af kartoteket ved udmeldelse, og når der ikke længere er et mellemværende mellem medlemmet og foreningen.

Stk. 4  Ved alle overflytninger, ny- og genindmeldelser, betragtes de første 3 mdr. som en gensidig prøveperiode.

Stk. 5  Medlemskab giver adgang til alle Smil-afdelinger, samt F87 venskabsforeninger.

Stk. 6  Medlemmer har adgang til foreningens informationer og kalender på http://www.smilfyn.dk. Derudover har medlemmerne adgang til http://www.sado.dk.

Stk. 7  Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der skal være kartoteksføreren i hænde senest 7 dage efter senest betalte kvartals ophør, ellers går man i restance.

Stk. 8  Ved restance udover 2 måneder ophører medlemskabet uden varsel.

Stk. 9  Som medlem er man pålagt livsvarig diskretion med hensyn til personer og forhold i foreningen. Undtaget herfor er behandling af sager i bestyrelsesregi.

Stk. 10  I SMIL Fyn er dialogen åben, man taler med hinanden og ikke om hinanden.

Stk. 11  Som medlem vedkender man sig følgende definition af ansvar: Som udgangspunkt foregår legen mellem to ligestillede personer med fælles ansvar, dog har den som styrer legen, f.eks. ved at fiksere eller berøve sin partner muligheden for kommunikation, påtaget sig et større ansvar.

Stk. 12  Bestyrelsens sanktionsmuligheder er advarsel, karantæne eller eksklusion. Eksklusion kræver en enig bestyrelse.

 

§4 Karantæne og eksklusion fra lokalafdeling og landsforening

 

Stk. 1  Ved karantæne forstås en midlertidig og tidsbegrænset udelukkelse fra foreningens aktiviteter. Karantæneophævelsen kan være betinget.

Stk. 2  Eksklusion er modsat en karantæne ikke midlertidig eller tidsafgrænset. Dette er den hårdeste sanktion

Stk. 3  Hvis en person af bestyrelsen bliver idømt karantæne eller eksklusion, vil dette blive meddelt til foreningens tovholdere samt andre SMIL afdelinger.

Stk. 4  SMIL Fyn er ikke forpligtet til at udlevere sagsakter eller information angående karantæne- eller eksklusionssager.

Stk. 5  En karantæne og eksklusionssag kan efter skriftlig anmodning blive taget op til generalforsamlingen (GF)  eller en ekstraordinær generalforsamling (EGF). Personen skal selv møde op og fremlægge sin sag. Herefter vil bestyrelsen fremlægge sin side af sagen, hvorefter GF får mulighed for, at diskutere og afgøre sagen ved simpel stemmeflertal.

Stk. 6  En startet klagesag med mulighed for eksklusion eller karantæne skal færdigbehandles, også selvom den indklagede udmelder sig.

 

§5 Kontingent

 

Stk.  1  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk.  2  Medlemmer uden for postnummer 5000-5900 samt øerne under foreningens distrikt betaler provinskontingent.

Stk.  3  Bestyrelsen kan med 2 måneders varsel hæve eller sænke kontingentet med op til 10 % i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne.

Stk.  4  Kontingentperioden er 3 måneder. Efter de første 3 måneders medlemskab kan man vælge at betale halv- eller helårskontingent.

Stk.  5  Medlemmer med lav indkomst opfordres til at tage del i kontingentreducerende aktiviteter i foreningen

 

 

§6 Klager

 

Stk.  1  Bestyrelsen behandler kun skriftlige klager (mail) og bestyrelsen sørger for, at indklagede gøres bekendt med klagens fulde ordlyd.

Stk.  2  Hvis et medlem henvender sig til bestyrelsen vedrørende rådgivning, vejledning og støtte vedrørende en hændelse, er bestyrelsen forpligtet til at oplyse om muligheden for at klage og være behjælpelig hermed.

Stk.  3  Ved modtagelse af en klage, skal klager og anklagede hurtigst muligt indkaldes til et afklaringsmøde med deltagelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Klager og anklagede kan medbringe en bisidder, som er under tavshedspligt.

Stk.  4  Ved klage over et bestyrelsesmedlem, er vedkommende inhabil.

Stk.  5  Bestyrelsen har 2 ordinære bestyrelsesmøder til at behandle klager, hvorefter der skal træffes en afgørelse. Både klager og anklagede skal informeres skriftligt (mail) om udfaldet.

Stk.  6  Bestyrelsen kan beslutte at anvende karantæne over for både klager og anklagede, så længe sagen kører, og indtil der er truffet en afgørelse.

Stk.  7  Bestyrelsen kan handle på rygter de får kendskab til i foreningen, og har ret til at indkalde de implicerede parter.

Stk.  8  Enhver afgørelse kan ankes til generalforsamlingen af de berørte parter. Anke fremsendes skriftligt (mail) til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Anke har ikke opsættende virkning ved karantæne og eksklusionssager.

 

 

§7 Ordinær generalforsamling

 

Stk.  1  Generalforsamlingen er SMil Fyns højeste myndighed, og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal.

Stk.  2  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år og senest 2 måneder efter afslutning af regnskabsåret, 1/9 – 31/8.

Stk.  3  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling både ordinær og ekstraordinær.

Stk.  4  Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af mail samt være indskrevet i kalender på hjemmesiden. Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn i baren mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stk.  5  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt (mail) i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle rettidigt indkomne forslag udsendes pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før GF.

Stk.  6  På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:

 

    Valg af dirigent og 2 referenter

    Formalia

    Bestyrelsens beretning

    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

    Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer

    Behandling af andre indkomne forslag

    Fastsættelse af kontingent

    Valg af bestyrelse. På lige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg På ulige år er kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg

        1. På lige år: Valg af kartoteksfører for 2 år

        2. På ulige år: Valg af kartoteksfører suppleant for 2 år

    Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

    Valg af 2 kritiske bilagskontrollanter

    Valg af suppleant for bilagskontrollant

    Eventuelt

 

Stk.  7  Opstillingsberettiget er ethvert medlem, der har overstået sin prøveperiode

Stk.  8  Stemmeret har ethvert medlem, der har overstået sin prøveperiode

Stk. . 9  Man kan som medlem af LF, få tilladelse til at overflytte sin stemmeret til en af de andre lokalforeningers generalforsamling. Ved stemmeoverførsel til en anden lokalforening kan man kun stemme en gang indenfor samme kalenderår.

Dtk. 10  Afstemningen sker ved håndsoprækning og simpelt flertal. Afstemninger er skriftlige, hvis et medlem ønsker det.

Stk. 11  Hvis der er opstillet mere end to kandidater til formandsposten, kan formanden kun blive valgt, hvis der er mere end 3⁄4 stemmer til vedkommende. Ellers afholdes nye afstemningsrunder hvor den med mindst stemmer udgår hver gang. Når der kun er to kandidater vælges formanden ved simpel flertal.

Stk. 12  Generalforsamlingen kan vedtage, at bestyrelsen skal fremlægge al dokumentation for en sag. Dette kræver skriftlig samtykke fra de involverede parter. Efter behandling af sagen træder diskretionsreglerne igen i kraft.

 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling (EGF)

 

Stk.  1  Ekstraordinær generalforsamling (EGF) kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller ved skriftligt krav fra mindst 10 % af medlemmerne ledsaget af den ønskede dagsorden.

Stk.  2  EGF skal afholdes senest 2 måneder efter fremsendt begæring og med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningen og udsendelse af mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for EGF samt tillæg.

Stk.  3  EGF er beslutningsdygtig, når mindst 20% af medlemmerne er tilstede.

Stk.  4  Afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.

 

 

§9 Bestyrelsen

 

Stk.  1  Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Stk.  2  Formand, kasserer, kartoteksfører og kartoteksførersuppleant vælges af generalforsamlingen. Hvis der er frafald af formand eller kartoteksføreren, skal der senest 8 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, i den mellemliggende periode konstituerer bestyrelsen sig. Hvis der er frafald af kasserer, konstitueres posten i bestyrelsen frem til førstkommende ordinære GF.

Stk.  3  Bestyrelsen repræsenterer foreningen i Bestyrelsernes Plenum (BP) i LF SMil.

Stk.  4  Formanden er SMil Fyns repræsentant i Landsudvalget (LU).

Stk.  5  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og andre relevante funktioner.

Stk.  6  Bestyrelsen forvalter SMil Fyns formue og indtægter.

Stk.  7  Formanden og kassereren tegner i fællesskab SMil Fyn med deres underskrifter. Danner formand og kasserer par udpeges der af bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem til at tegne foreningen sammen med formanden.

Stk.  8  Ordinære bestyrelsesmøder er åbne og annonceres i kalenderen. Der føres beslutningsreferat på alle møder.

Stk.  9  Bestyrelsen har pligt til senest 2 uger efter førstkommende bestyrelsesmøde at give et medlem svar på en skriftlig henvendelse.

Stk.  10  Ved behandling af klager, personsager og lukkede punkter er kun bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til stede. Referater fra klagesager gemmes i en lukket kuvert som opbevares af formanden.

Stk.  11  Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder skal være tilgængelige i foreningen på medlemsaftener.

Stk.  12  Bestyrelsen nedsætter funktions- og interessegrupper, der varetager opgaver i foreningen.

Stk.  13  Funktionsgruppemedlemmer godkendes af tovholderen.

Stk.  14  Bestyrelsen skal kunne kontaktes af medlemmer via to email-adresser, der styres og læses af to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§10 Funktions- og interessegrupper

 

Stk.  1  Funktionsgrupper defineres som grupper, der løser opgaver for foreningen.

Stk.  2  Interessegrupper defineres som grupper, hvor medlemmer i foreningsregi kan dyrke deres interesser indenfor BDSM.

Stk.  3  Interessegrupper har vederlagsfri adgang til at benytte SMil Fyns lokaler og inventar.

Stk.  4  For hver funktions- og interessegruppe udpeges en tovholder, der er ansvarlig for gruppen, og som fungerer som kontaktperson mellem bestyrelsen og gruppen.

Stk.  5  Bestyrelse og tovholder beskriver i samarbejde gruppens formål og indhold.

Stk.  6  Tovholderens ansvar og opgaver er beskrevet i tillæg vedlagt vedtægterne. Tillægget kan løbende revideres i et samarbejde mellem bestyrelse, tovholdere og funktions-/interessegruppe.

Stk.  7  Tovholder får af bestyrelsen udleveret en mail-adresse, der skal anvendes til kommunikation.

Stk.  8  Ved problemer i en gruppe som tovholder ikke selv magter at løse, skal tovholder informere bestyrelsen, som kan indkalde gruppen til et dialogmøde. Hvis dette ikke løser problemerne, skal bestyrelsens anvisninger følges.

Stk. . 9  Ved arrangementer er barvagten øverste myndighed, og har ret til at bortvise medlemmer og gæster. Ved arrangementer uden en barvagt, er tovholder øverste myndighed. Bortvisninger skal meddeles bestyrelsen.

Stk. 10  Alle gruppers indtægter tilfalder foreningen. Det er tilladt for den enkelte gruppe at have en opsparing til indkøb. Indkøbene tilhører foreningen, men gruppen kan efter anmodning til bestyrelsen have eneret til deres anvendelse og brug.

Stk. 11  Bestyrelsen kan tildele medlemmer hele og halve kvartalsmedlemsskaber som tak for hjælp ved større arbejdsopgaver i foreningen.

 

 

§11 Kartoteket

 

Stk.  1  Foreningen fører et medlemskartotek, som opbevares hos kartoteksføreren. En kopi opbevares af kartoteksførersuppleanten.

Stk.  2  Formanden har adgang til medlemmernes navne og kontaktinformationer

Stk.  3  Misbrug af informationer fra kartoteket medfører eksklusion fra foreningen.

§12 Formuen

Stk.  1  For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

Stk.  2  En del af foreningens midler står på en spærret konto i et pengeinstitut.

Stk.  3  Den spærrede konto kan kun anvendes efter beslutning på almindelig eller ekstraordinær generalforsamling.

 

 

§12 Interessegruppers virksomhed

 

Stk.  1  Interessegrupper kan oprettes efter ansøgning til – og godkendelse af bestyrelsen.

Stk.  2  Interessegruppens øverste myndighed er bestyrelsen. Ved oprettelse af en interessegruppe skal følgende være bestyrelsen bekendt: gruppens formål, herunder åben eller lukket gruppe, Tovholder, nøgleansvarlig og

Stk.  3  Tovholder for gruppen aflægger beretning og evt. regnskab, når det ønskes af bestyrelsen.

Stk.  4  Bestyrelsen kan fastsætte og indkræve et beløb af grupperne til dækning af omkostninger (lys, vand, varme)

Stk.  5  Alle evt. Indtægter fra grupperne går ubeskåret til foreningen.

Stk.  6  Interessegrupper kan hvis ønsket, oprette en egen underside til den officielle hjemmeside. SMil Fyns regler omkring diskretion gælder for denne interessegruppe-hjemmeside. Betaling for domæne og serverplads (webhotel), kan enten ske via foreningens midler hvis dette godkendes af bestyrelsen, eller afholdes af gruppen selv.

Stk.  7  Tovholdere i SMIL kan have forenings-/private mails til at køre tilmeldinger og koordinering.

 

 

§13 Kommerciel virksomhed

 

Stk.  1  Intern og ekstern virksomhed må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse. Ansøgning herom sendes til bestyrelsen.

Stk.  2  Ved salg i lokalerne er foreningen berettiget til en kommission, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 

 

§ 14 Opløsning af foreningen

 

Stk.  1  Forslag om opløsning af lokalforeningen skal behandles af to på hinanden følgende EGF med mindst 6 ugers mellemrum

Stk.  2  Vedtagelse kræver mindst 25% af foreningen til stede samt ⅔ af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk.  3  Ved opløsning hensættes foreningens eventuelle formue i et pengeinstitut. Administrationen af formuen varetages af LF SMil. Formuen skal stilles til rådighed for opstart af en ny SMil afdeling i området. Nedlægges LF SMil før genoprettelse af en lokalafdeling, skal formuen tilfalde humanitære formål.

 

 

§15 Ikrafttrædelse

 

Stk.  1  Disse reviderede vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i SMil Fyn den d 4.1.2015

 

 

Tillæg

Funktionsgrupper pr. 1.1.15

 

    Introgruppe

    Bargruppe

    Rengøringsgruppen

    Lokale-gruppe

    Webgruppe

 

Interessegrupper pr. 1.1.15

 

    Bondagegruppen

    Dominagruppen

    Fotogruppen

    Kvindehygge

    Temabondage

    Ungdomsgruppe (SMuF)

    Loungen

 

 

Tillæg til diskretionsreglerne

 

Alle medlemmer, både nuværende og tidligere, er underlagt diskretion med hensyn til mennesker og aktiviteter i foreningen. Dette gælder det som kan identificere vedkommende (f.eks: navn, adresse, telefonnummer, mail etc.)Udenfor Smils lokaler og regi hilser man ikke på hinanden, medmindre man gensidigt har aftalt andet.

 

Hvad der foregår i SMIL’s lokaler bliver i SMIL’s lokaler og i foreningens regi. Er du i tvivl – så lad være med at sige noget.

Angående Internettet og diverse sammenkomster i andre regi

 

Hvis et medlem har deltaget og videregivet informationer om sig selv i andre sammenhænge og på sociale sites på internettet (herunder blogs, facebook, Kinkster, fetlife) kan man ikke påberåbe sig diskretion i SMIL regi.

 

Medlemmernes aktiviteter på nettet og deltagelse til andre arrangementer er SMIL Fyn uvedkommende og evt. klager skal adresseres til den sammenhæng den vedrører.

 

Det er derfor vigtigt generelt, at hvert enkelt medlem tænker sig om før de deler noget om sig selv og deres seksualitet.

 

 

Prøveperiode

 

I SMil fyn er der en prøveperiode på 3 måneder. Den gør sig gældende på følgende måder:

 

    Man har først stemmeret til generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger efter 3 måneder

    Man kan først stille op til bestyrelsen efter 3 måneder

 

Det er en ren teknisk ting, som er indføjet for at umuliggøre at nogle blot gør sig til medlemmer op til GF og EGF

 

    Man kan ikke få en nøgle til foreningen før prøveperioden er overstået

 

 

Nye medlemmer skal vise at de kan begå sig i i foreningen

 

Vi er klar over at BDSM miljøet efterhånden har nået en størrelse hvor mobiliteten mellem foreningerne er stor, og hvor nogle fra andre foreninger kan vælge at flytte deres medlemsskaber over til SMil Fyn. Derfor ønsker SMil Fyn ikke at forhindre mennesker der har haft deres gang i foreningen til åbne arrangementer og fester og  ønsker at være en del af SMil Fyn i at deltage i foreningens liv og berige foreningen. En person der er i prøveperioden kan ikke påtage sig roller i funktions- eller interessegrupper, men kan i særlige tilfælde deltage som føl. Dette kræver bestyrelsens godkendelse og kræver altid, at der er et erfarent medlem af funktionsgruppen, der har ansvaret.

 

 

Tovholder

 

Som tovholder er du den primært ansvarlige for din aktivitet, og derudover fungerer du som kontaktperson til bestyrelsen.

Bestyrelsens forventninger til dig er:

 

    Du er ansvarlig for din gruppes mail og være på den mindst et par gange om ugen

    Du sørger for at regler og retningslinier bliver overholdt, og sikrer dig at gruppens medlemmer har gyldigt medlemskort til gruppens arrangementer.

    Tovholder er samtidig baransvarlig og kan derfor modtage medlemsgebyr (eller det kan uddelegeres til et gruppemedlem, der er medlem af bargruppen).

    Du er med til at planlægge SMIL Fyns kalender for din aktivitet 2 gange om året (april og oktober), med hensyntagen til foreningens øvrige aktiviteter og grupper.

    At du sammen med din gruppe laver en beskrivelse af din gruppe, som evalueres årligt af gruppen og bestyrelsen

 

 

 

Det er vigtigt, at du bakker bestyrelsens beslutninger op, da vi ellers risikerer at skabe for meget støj om foreningens arbejde. Vi bruger tid på at løse udfordringerne, ikke at skabe dem.

 

Opstår der splid i en gruppe, er det tovholders ansvar at gøre bestyrelsen opmærksom på dette og søge hjælp hos bestyrelsen, såfremt man ikke selv er i stand til at få tingene diskuteret og løst til gruppens tilfredshed..

Gruppebeskrivelse

 

Gruppebeskrivelsen skal indeholde følgende punkter:

 

    Gruppens navn

    Beskrivelse af gruppens aktiviteter/formål

    Gruppens tovholder og evt. hovedansvarlige/styregruppe

    Hvordan gruppen bliver styret

    Om det er et åbent arrangement eller om det kun er for SMIL medlemmer (for alle eller en lukket gruppe)

    Om gruppen (ikke enkeltpersoner) er aktiv (har hjemmeside/profil)på diverse fora (f.eks. Kinkster.dk, Fetlife, Facebook osv) og hvad adressen/brugernavnet er.

 

Gruppemail

 

Som tovholder får du udleveret en mail af bestyrelsen. Denne mail skal anvendes til al kommunikation mellem tovholder, medlemmer og bestyrelse. Der er også mulighed for at oprette og gemme dokumenter derinde.

 

På denne måde sikrer foreningen sig at informationer altid er tilgængelig også hvis gruppen får ny tovholder.

 

Mailen giver dig også adgang til foreningens kalender, sådan at du kan rette i din gruppes aktiviteter, forstået sådan at du kan tilrette start og sluttidspunkt og rette i tekst. Flytning og oprettelse af ekstra arrangementer skal godkendes af bestyrelsen.

 

 

Retningslinier for anvendelse af smilfyn’s gmailsystem

 

    Smilfyn-mailen er forbeholdt din funktion som tovholder og skal kunne overdrages til den næste tovholder. Den må ikke anvendes privat.

    Du skal anvende den kode du får udleveret af den webansvarlige.

    Emailens indstillinger er sat op af den webansvarlige og skal skal forblive uændret. Bliver du opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssigheder så kontakt webmaster@smilfyn.dk

    Hvis du anvender koden på andre computere end din egen skal det gøres igennem inkognitofunktionen, sådan at computeren ikke gemmer info

        I chrome hedder det “inkognito”

        I Firefox… “nyt privat vindue”

        I Internet Explorer ….”In private”

        I alle programmerne gælder det at man kan bruge tastekombinationen: [Ctrl] + [Skift] + [p]

 

 

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Beskeden er modtaget.